Obchodní podmínky

obchodní společnosti: Active Office s. r. o.

se sídlem: Brno - Veveří,359/10, PSČ 602 00

IČO: 04753267

DIČ: CZ04753267

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C , vložka 91722

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.activeoffice.cz

 

Obchodní pomínky:

 

Objednávky přijímáme:      

Od neregistrovaných zákazníků:

Od registrovaných zákazníků:

 

Dodací podmínky a doprava:

Pro registrované zákazníky, kterým byla schválena doprava společnosti Active Office:

Při nákupu v minimální hodnotě 1500 Kč bez DPH je doprava zboží zdarma, v ostatních případech je účtováno dopravné 100 kč bez DPH. Podniková doprava Active Office s. r. o. je určina pouze pro registrované zákazníky, kteří spadají do svozových oblastí a byla jím schválena možnost objednat podnikovou dopravu obchodním zástupcem

Pro ostatní registrované zákazníky a neregistrované zákazníky:

 1. Dodávku zboží pro neregistrované zákazníky zajišťují smluvní přepravci, případně partnerské společnosti. Dopravné je účtováno dle sazebníku smluvních přepravců.

 2. Objednané zboží si zákazník může po předchozí domluvě vyzvednout v distribučních centrech smluvních přepravců nebo v distribučních centrech společnosti Active Office s. r. o.. V případě neregistrovaného neni možné bez předchozí domluvy a jasného odsouhlasení ze strany prodávajícího vyzvednou zboží ve skladu společnosti Active Office s. r. o.. Pokud objednávka nepřesáhne hodnotu 100 kč bez DPH, bude účtován manipulační poplatek 10 kč bez DPH.

 

Způsoby platby v Active Office s.r.o.

 1. převodem - pro všechny skupiny zákazníku, objednávka bude expedována po přijetí platby. Tento způsob platby je vždy zdarma.

 2. faktura se splatností - vyhrazeno jen pro stálé zákazníky s dobrou platební morálkou. Nelze udělit neregistrovaným zákazníkům. Vyjimku tvoří pouze státní instituce s platební povinností.

 3. v hotovosti - pro všechny skupiny zákazníků.

 4. dobírkou - za předpokladu, že zboží je dovezeno jiným dopravcem než firemním rozvozem Active Office s. r. o. nebo partnerskou společností . K ceně je připočítáno doběrečné 40 kč bez DPH. Pokud celková hodnota objednávky přesáhne hodnotu 2000 bez DPH, doběrečné se neplatí. V případě dobírky u dopravy společností Active Office je dobírka zdarma.

E-SHOP - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro nákup prostřednictvím našeho e-shopu platí stejné obchodní a dodací podmínky jako při nákupu  u společnosti  Active Office s.r.o. jiným způsobem.  Záruka vrácení chybně objednaného nebo nevyhovujícího zboží v souladu s platným Občanským zákoníkem je po dobu 14 dnů od doručení zásilky. Vztahuje se na zboží nepoškozené, schopné dalšího prodeje. Záruku vrácení  - odstoupení od smlouvy - nelze uplatnit :

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 5. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy  je dodavatel  - společnost Active Office s.r.o. -  povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení – doručení zboží  dodavateli.

Zákazník má právo na vrácení kupní ceny za zboží  a částky, která byla  účtována za dopravné a doběrečné za cestu zboží od prodejce k němu.  Zákazník uhradí  ze zákona pouze náklady spojené s vrácením zboží, tedy za zaslání zboží zpět prodejci.

 

V případě  poškození nebo opotřebení vraceného zboží v rámci odstoupení od smlouvy v  zákonné lhůtě 14 dnů má společnost Active Office s.r.o. právo požadovat odpovídající  náhradu škody. Vracená částka za zboží tedy bude v takovém případě adekvátně ponížena.

 

REKLAMACE

Reklamace a záruční doba

 

 1. Práva a povinnosti společnosti Active Office s.r.o. a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti Active Office s.r.o. za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti Active Office s.r.o. za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.

 

 1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat . Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 1. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, e-shopem, atd.) má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti Active Office s.r.o. Odstoupení od smlouvy musí zákazník adresovat na adresu elektronické pošty info@activeoffice.cz. Zboží musí být společnosti Active Office s.r.o. vráceno do 14 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy společnosti Active Office s.r.o.

 

 1. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

       a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost Active Office s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

       b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti Active Office s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

       c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,

       d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

       e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

       f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

       g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 

 1. Společnost Active Office s.r.o.  je oprávněna do 5 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 14 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost Active Office s.r.o., v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi . Společnost Active Office s.r.o. není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.
 2. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu.

 

 1. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Individuální záruční doba je vždy uvedena v katalogu společnosti Active Office s.r.o. nebo na internetových stránkách společnosti v popisu konkrétního zboží.

 

 1. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců, resp. 8 dní, jde-li o prodej potravinářského zboží. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

 1. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

 1. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti Active Office s.r.o., např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí Active Office s.r.o. záruční list i dodatečně.